Adiuwanty do herbicydów

Zawartość chlorofilu w jęczmieniu po aplikacji MCPA oraz HILs

Stosowanie niektórych herbicydów może powodować spadek zawartości barwników fotosyntetycznych w liściach roślin uprawnych. W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze określono wpływ MCPA (w postaci soli i estru) oraz herbicydowych cieczy jonowych – HILs ([Etq O-12][MCPA] oraz [DDA][MCPA]) na zawartość chlorofilu w liściach jęczmienia jarego. Wszystkie środki zastosowano w takiej ilości aby dawka substancji czynnej w przeliczeniu na 1ha wynosiła 900g. 3 dni po zastosowaniu MCPA w formie soli i estru zawartość chlorofilu w liściach obniżyła się odpowiednio o 18% (MCPA w formie soli) i 10% (MCPA w formie estru) w stosunku do nieopryskanej kontroli, natomiast aplikacja HILs spowodowała spadki sięgające około 3%. Odnotowane zmiany zawartości chlorofilu nie były jednak statystycznie istotne.

więcej informacji:
Grobela M. 2017. Zawartość chlorofilu a + b w liściach jęczmienia jarego po zastosowaniu MCPA oraz wybranych HILs. Progress in Plant Protection 57 (1): 70-74.

artykuł dostępny online na stronie internetowej czasopisma Progress in Plant Protection