Adiuwanty do herbicydów

Wpływ metody odchwaszczania na opłacalność uprawy ziemniaka

 

W dwuletnim (2021-2022) badaniu polowym oceniono efekty produkcyjno-ekonomiczne uprawy trzech odmian ziemniaka jadalnego (Eurostar, Jurek i Mazur) z uwzględnieniem dwóch różnych sposobów zwalczania chwastów. Pierwszy sposób uwzględniał wyłącznie zabiegi mechaniczne: 2-krotne obredlanie przed wschodami i 1-krotne obredlanie po wschodach połączone z opielaczem. Drugi sposób obejmował 2-krotne obredlanie oraz zabieg herbicydowy (chlomazon + metrybuzyna), który wykonano natychmiast po ostatnim obredleniu (na ok. 7 dni przed wschodami rośliny uprawnej).

W przypadku połączeniu pielęgnacji mechanicznej z chemiczną uzyskano wyższą skuteczność chwastobójczą oraz lepszy efekt produkcyjny (wyższy plon ogólny i handlowy) u wszystkich badanych odmian. Taki sposób ochrony plantacji  był bardziej opłacalny od pielęgnacji wyłącznie mechanicznej – pozwolił osiągnąć większą nadwyżkę bezpośrednią (nadwyżka bezpośrednia = wartość produkcji – koszty bezpośrednie).  Odmiana Eurostar, zarówno w przypadku ochrony mechanicznej, jak i mechaniczno-chemicznej,  plonowała najlepiej, podczas gdy odmiana Jurek plonowała najsłabiej.

źródło/więcej informacji:
Ginter A., Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I. 2023.
Wpływ sposobu ochrony plantacji przed chwastami na wyniki produkcyjne i ekonomiczne trzech odmian ziemniaka jadalnego. Progress in Plant Protection 63(1): 41-47.