Adiuwanty do herbicydów

Zachwaszczenia kukurydzy w latach 1963–2013

Na stronie internetowej czasopisma Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection) opublikowano rezultaty obserwacji prowadzonych w latach 1963-2013 dotyczących zachwaszczenia plantacji kukurydzy w południowo-zachodnim regionie Polski. Chwastami dominującymi w kukurydzy, przez cały 40letni okres badań, były komosa biała oraz chwastnica jednostronna. Obok gatunków dominujących największe znaczenie (biorąc pod uwagę współczynnik pokrycia*) miały: w latach 1963-1972 żółtlica drobnokwiatowa, perz właściwy i gorczyca polna, w 1973-1982 przytulia czepna, żółtlica drobnokwiatowa i gwiazdnica pospolita, w 1983-1992 szarłat szorstki, kapusta czarna i samosiewy rzepaku, w 1993-2002 szarłat szorstki, fiołek polny i perz właściwy, a w 2003-2013 włośnica zielona, fiołek polny i włośnica sina. Na zmiany w składzie gatunkowym zachwaszczenia wpływ wywarły: kierunek użytkowania kukurydzy, zmianowanie, stopień intensyfikacji produkcji, wykorzystanie herbicydów, uproszczenia uprawowe, przekształcenia własnościowe w rolnictwie wielkoobszarowym oraz zagospodarowanie odłogów.

* współczynnik pokrycia obliczono sumując procentowe pokrycie powierzchni gleby przez dany gatunek ze wszystkich miejsc obserwacji (każde miejsce o powierzchni 100m2), dzieląc przez ilość miejsc obserwacji, a następnie mnożąc razy 100.

więcej informacji:

Gołębiowska H., Snopczyński T., Domaradzki K., Rola H. 2015. Zmiany w zachwaszczeniu kukurydzy w południowo-zachodnim rejonie Polski w latach 1963–2013. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin (w druku).