Adiuwanty do herbicydów

Wyczyniec coraz bardziej odporny

pszenica-i-chwasty
Niska skuteczność herbicydów może być rezultatem uodparniania się chwastów na stosowane substancje czynne. Zjawisko to nasila się zwłaszcza w tych regionach gdzie od wielu lat prowadzi się intensywną chemiczną walkę z zachwaszczeniem i jednocześnie marginalizuje niechemiczne metody ochrony plantacji. Na obszarze Polski istnienie biotypów odpornych potwierdzono w obrębie kilkunastu gatunków, m.in. w przypadku sprawiającego coraz większe problemy wyczyńca polnego.
W wydanej w tym roku publikacji pracownicy IOR-PIB informują, że niektóre populacje wyczyńca występujące na polskich polach cechuje tzw. odporność wielokrotna, czyli odporność na herbicydy o różnych mechanizmach działania. Udowodniono to w doświadczeniach szklarniowych, do założenia których wykorzystano nasiona pozyskane z 32 plantacji pszenicy ozimej zlokalizowanych w regionach gdzie sygnalizowano wcześniej problemy ze skutecznym działaniem herbicydów na ten gatunek. Okazało się, że odporność na niektóre z zastosowanych środków wykryto u 17 z 32 badanych populacji wyczyńca. 6 populacji nie zostało skutecznie zniszczonych przez herbicydy o różnych mechanizmach działania (inhibitory ACCazy i ALS), w tym 2 były odporne na wszystkie wykorzystane w doświadczeniu preparaty tj. jodosulfuron + mezosulfuron, sulfometuron, imazapyr, fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden i kletodym.

źródło, więcej informacji:
Adamczewski K., Kierzak R., Matysiak K. 2016. Multiple resistance to acetolactate synthase (ALS)- and acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase)-inhibiting herbicides in black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) populations from Poland. J. Plant Prot. Res. 56 (4): 402-410.