Adiuwanty do herbicydów

Wpływ ochrony herbicydowej na nasilenie chorób kukurydzy

Grzyby należące do rodzaju Fusarium są sprawcami groźnych chorób kukurydzy, a w szczególności zgorzeli podstawy łodygi oraz fuzariozy kolb. Rezultatem infekcji są straty plonu oraz obniżenie jego jakości. Do czynników nasilających ryzyko porażenia roślin zalicza się m.in. stosowanie uproszczeń uprawowych (co zwiększa ilość resztek pożniwnych na powierzchni gleby) oraz zachwaszczenie plantacji (powodujące wzrost temperatury i wilgotności w łanie).

W badaniu przeprowadzonym na Dolnym Śląsku (Jelcz-Laskowice) określono wpływ stosowania herbicydów w uprawie bezpłużnej na stopień porażenie kukurydzy przez grzyby fuzaryjne oraz na jakość ziarna odmian Bosman oraz DKC 3420.

Wykorzystano trzy różne warianty ochrony herbicydowej: zabieg jednorazowy mezotrionem lub mieszaniną mezotrion + S-metolachlor oraz zabieg dwukrotny mieszaniną mezotrion + nikosulfuron. Gatunkami dominującymi na stanowisku były chwastnica, komosa, włośnica oraz bylica. Najniższą skuteczność chwastobójczą zaobserwowano po aplikacji mezotrionu. Kukurydza na poletkach zachwaszczonych były bardziej podatne na porażenie przez choroby fuzaryjne, a w zebranym ziarnie stwierdzono obecność mikotoksyn przekraczającą dopuszczalne normy (odmiana Bosman).

źródło/więcej informacji:
Gołębiowska H., Pląskowska E. 2017. Wpływ ochrony herbicydowej w bezpłużnej uprawie kukurydzy na nasilenie fuzariozy kolb i zgorzeli łodyg oraz parametry jakościowe ziarna w zależności od odmiany. Fragm. Agron. 34(4): 17–31.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica)
foto. Bergadder