Adiuwanty do herbicydów

Wpływ nasion chwastów na kiełkowanie jęczmienia

Wiele roślin wydziela do środowiska substancje wywierające wpływ na wzrost i rozwój innych gatunków znajdujących w najbliższym sąsiedztwie (działanie allelopatyczne). Zazwyczaj najwięcej tego rodzaju substancji znajduje się w liściach, mniej w korzeniach, a najmniej w nasionach i owocach.

W doświadczeniu przeprowadzonym w IUNG-PIB we Wrocławiu zbadano wpływ sąsiedztwa ziarniaków chwastnicy jednostronnej, włośnicy sinej i owsa głuchego na kiełkowanie oraz początkowy wzrost jęczmienia.

Doświadczenie zrealizowano w warunkach laboratoryjnych wykorzystując zmodyfikowany mikrobiotest II generacji – PhytotoxkitTM. Na płytki biotestu wykładano 5 sztuk ziarna jęczmienia jarego oraz różne ilości nasion chwastów (na każdy ziarniak jęczmienia przypadało 5, 10 i 20 szt. nasion chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej lub 2, 3 i 5 szt. nasion owsa głuchego).

Sąsiedztwo nasion chwastów nie wpłynęło znacząco na zdolność kiełkowania jęczmienia jarego, obserwowaną po 96 godzinach od momentu rozpoczęcia testu. Nasiona włośnicy i chwastnicy w najniższym zagęszczeniu (5 szt./ziarniak) stymulowały, a w najwyższym (20 szt./ziarniak) hamowały początkowy wzrost korzeni i/lub koleoptyli jęczmienia. Najsilniejszy wpływ na początkowy wzrost zboża wywarły nasiona owsa głuchego, już 2 szt. przypadające na każdy ziarniak istotnie redukowały długość korzeni, a 3 i 5 szt. ograniczało długość oraz świeżą masę korzeni i koleoptyli.

źródło/więcej informacji:
Bortniak M., Marczewska-Kolasa K., Sekutowski T., Domaradzki K.
2018. Wpływ wybranych gatunków chwastów jednoliściennych na kiełkowanie i początkowy wzrost jęczmienia jarego (Hordeum vulgare). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 58(1): 49-54.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. egroll