Adiuwanty do herbicydów

Skuteczność mieszanin herbicydów w kukurydzy cukrowej

W Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Złotnikach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) przeprowadzano badanie polowe, którego celem była ocena działania mieszanin środków chwastobójczych wykorzystanych w uprawie kukurydzy cukrowej.

W fazie 3-4 liści kukurydzy zastosowano następujące kombinacje herbicydowe: terbutylazyna + S-metolachlor + nikosulfuron, mezotrion + S-metolachlor + terbutylazyna + nikosulfuron, terbutylazyna + nikosulfuron, mezotrion + terbutylazyna + nikosulfuron. Dominującymi gatunkami chwastów na poletkach kontrolnych (nieopryskanych) były: komosa biała, samosiewy rzepaku i bodziszek drobny. Najlepszą skuteczność chwastobójczą (ograniczenie liczby i świeżej masy chwastów) zaobserwowano po aplikacji mieszaniny terbutylazyna + S-metolachlor + nikosulfuron. Najniższą skutecznością charakteryzowała się kombinacja mezotrion + terbutylazyna + nikosulfuron. W pierwszym roku badań (2020) najwyższy plon kolb odnotowano po aplikacji mezotrion + terbutylazyna + nikosulfuron, a w drugim roku (2021) po aplikacji terbutylazyna + S-metolachlor + nikosulfuron.

źródło/więcej informacji:
Waligóra H., Majchrzak L. 2021. Skuteczność mieszanin herbicydów stosowanych w kukurydzy cukrowej. Fragm. Agron. 38(1): 10–16.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!