Adiuwanty do herbicydów

Reakcja pszenicy orkisz na zróżnicowane dawki herbicydu

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeprowadzili badanie polowe w Gospodarstwie Doświadczalnym położonym na Płaskowyżu Nałęczowskim. Celem było określenie wpływu stosowania herbicydu na plonowanie, zachwaszczenie oraz parametry jakościowe ziarna pszenicy orkisz odmiany „Rokosz”.

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że ochrona herbicydowa spowodowała istotne zróżnicowanie plonu ziarna, zachwaszczenia łanu oraz zawartości białka i glutenu w ziarnie pszenicy. Obiekty doświadczalne, na których stosowano herbicyd, w porównaniu z obiektem kontrolnym (nieopryskany), charakteryzowały się istotnie większym plonowaniem (o ponad 10%), mniejszą liczbą i powietrznie suchą masą chwastów ocenianą 3–4 tygodnie po aplikacji herbicydu oraz większą zawartością białka i glutenu. Pozostałe parametry elementów plonowania, zachwaszczenia badanego w fazie woskowej pszenicy orkisz oraz jakości ziarna nie były istotnie różnicowane przez chemiczną ochronę przeciwko chwastom. Na obiektach, na których stosowano pełną i zredukowaną o 25% dawkę herbicydu oceniane parametry nie różniły się istotnie. Świadczy to o możliwości zmniejszenia dawki aplikowanego herbicydu w ochronie pszenicy ozimej orkisz.

źródło/więcej informacji:
Haliniarz, M., Chojnacka, S. 2020. Reakcja roślin pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.) na zróżnicowane dawki herbicydu. Agron. Sci. 75: 51–62.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!