Adiuwanty do herbicydów

Ochrona soi przed chwastnicą i komosą

Soja jest rośliną o powolnym wzroście, łatwo ulegającą zachwaszczeniu. Do chwastów szczególnie szkodliwych w jej uprawie należy chwastnica jednostronna oraz komosa biała. W badaniu naukowym zrealizowanym w IOR-PIB oceniono przydatność szeregu herbicydów stosowanych przedwschodowo do ochrony plantacji soi przed tymi gatunkami. Doświadczenia prowadzono przez trzy kolejne sezony wegetacyjne (2014-2016) w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze. Dostrzeżono, że susza panująca w drugim roku badań niekorzystnie wpłynęła na skuteczność zabiegów, zwłaszcza na eliminowanie chwastnicy jednostronnej. Natomiast w sezonie z dużą ilością opadów, niektóre z wykorzystanych preparatów spowodowały znaczne uszkodzenia rośliny uprawnej, które utrzymywały się aż do zbioru.

W sprzyjających warunkach atmosferycznych najwyższą skuteczność zwalczania chwastnicy i komosy uzyskano stosując kombinacje linuron + chlomazon, linuron + S-metolachlor oraz flufencacet + metrybuzynę.

Niestety, część z użytych w doświadczeniu substancji czynnych nie wchodzi obecnie w skład żadnego z zarejestrowanych do stosowania w soi środków, więc nie może być wykorzystana do ochrony krajowych plantacji tego gatunku. Dokładne informacje dotyczące zakresu stosowania poszczególnych środków ochrony roślin można znaleźć w etykietach publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej informacji:
Luboiński A. 2017. Ochrona konwencjonalnych odmian soi (Glycine max L.)
przed zachwaszczeniem komosą białą (Chenopodium album L.) i chwastnicą jednostronną (Echinochloa crus-galli L.). Progress in Plant Protection (w druku)

pełna wersja publikacji dostępna na stronie internetowej wydawnictwa Progress in Plant Protection (dział Forthcoming papers)