Adiuwanty do herbicydów

Feniks 069 EW, Lontrel 600 SL, Battle Delta 600 SC, Pistol Flex, Cliophar 600 SL


Feniks 069 EW
zawiera fenoksaprop-p-etylu (grupa HRAC A), przeznaczony jest do zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej.

Stosowanie środka pojedynczo w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej:
od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do fazy trzeciego kolanka.

Stosowanie środka w jęczmieniu jarym w mieszaninie ze środkiem MCPA Plus 340 SL w celu zwalczania wybranych chwastów dwuliściennych:
od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do fazy trzeciego kolanka.

na podstawie: załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 218/2016 z dnia 22.11.2016 r.

Lontrel 600 SL i Cliophar 600 SL zawierają chlopyralid (grupa HRAC O), są przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym i buraku cukrowym. Stosowanie środków w rzepaku ozimym: wiosną w momencie ruszenia wegetacji rzepaku ozimego, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych, tj. do momentu, gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści.

Stosowanie środka w buraku cukrowym: od fazy 2 liści buraka, lecz nie później jak do momentu gdy rośliny zakryją 90% międzyrzędzi

na podstawie:
załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 216/2016 z dnia 18.11.2016 r.
załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-221/2016 z dnia 22.11.2016 r.

Battle Delta 600 SC zawiera flufenacet (grupa HRAC K3) i diflufenikan (grupa HRAC F1), przeznaczony do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.

Stosowanie środka w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym: zastosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż, jesienią, od fazy szpilkowania zbóż do fazy 3. liścia

na podstawie: załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 144/2016 z dnia 15.06.2016 r.

Pistol Flex zawiera jodosulfuron metylosodowy (grupa HRAC B) i diflufenikan (grupa HRAC F1), przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych na terenach nieużytkowanych rolniczo i infrastrukturze kolejowej.

Stosowanie środka na terenach nieużytkowanych rolniczo, poboczach dróg, drogach dojazdowych, ścieżkach oraz torach kolejowych: od marca do końca czerwca, przed pojawieniem się chwastów lub krótko po ich wschodach.

na podstawie: załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 28/2016wu z dnia 16.11.2016 r.