Adiuwanty do herbicydów

Wyciąg z nawłoci zamiast herbicydu?

Metabolity wtórne produkowane przez rośliny z rodzaju nawłoć mogą wywierać silny wpływ (zazwyczaj niekorzystny) na inne gatunki roślin występujące w ich najbliższym sąsiedztwie oraz na mikroflorę glebową.

Naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego oraz  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przeprowadzili doświadczenie, w którym zbadali aktywność herbicydową wodnych wyciągów z części nadziemnych oraz podziemnych nawłoci późnej i kanadyjskiej.

Z wyciągów przygotowano roztwory robocze o stężeniu 10%, którymi opryskano  siewki gwiazdnicy pospolitej i tobołków polnych. Okazało się, że zabieg hamował wzrost chwastów. Redukcja biomasy siewek gwiazdnicy sięgała 5-13%, natomiast tobołków polnych 18-33%. Naukowcy oceniają jednak, że aktywność her­bicydowa badanych roztworów jest zbyt niska do zastoso­wań praktycznych.

źródło/więcej informacji:
Domaradzki K., Sekutowski T. R., Jezierska-Domaradzka A., Matkowski A., Stochamal A. 2017.  Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media. Polish Journal of Agronomy 31: 11-15.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Polish Journal of Agronomy)
foto. Pixabay