Adiuwanty do herbicydów

Wpływ pielęgnacji na zachwaszczenie pszenicy

W badaniach polowych przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego oceniono skuteczność różnych metod zwalczania chwastów w uprawie pszenicy jarej zwyczajnej i twardej. Do regulacji zachwaszczenia wykorzystano metodę mechaniczną (dwukrotne bronowanie), chemiczną (herbicyd w dawce zalecanej i obniżonej*) oraz mechaniczno-chemiczną (dwukrotne bronowanie i oprysk obniżoną dawką herbicydu). Na poletkach doświadczalnych dominowały komosa biała oraz gwiazdnica pospolita. Bronowanie plus oprysk herbicydem (substancje aktywne tifensulfuron + tribenuron metylowy) w dawce zredukowanej do połowy okazały się równie skuteczne w zwalczaniu zachwaszczenia poletek doświadczalnych co zastosowanie herbicydu w dawce pełnej. Dobre efekty w niszczeniu chwastów uzyskano również samym bronowaniem. Wykorzystane w doświadczeniu odmiany pszenicy twardej okazały się być mniej konkurencyjne dla chwastów niż odmiany pszenicy zwyczajnej.

 źródło: Buczek J., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D. 2014. Wpływ sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie łanu pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) i zwyczajnej (T. aestivum L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 54 (3): 355-362.

*Sposób stosowania środka ochrony roślin, przedstawiony w etykiecie, jest rezultatem wielu badań zarówno laboratoryjnych jak i polowych. Producent danego preparatu ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie tylko wtedy, kiedy zastosowany był on zgodnie z etykietą. W przypadku wykorzystania niższych dawek niż ujęte w etykiecie, odpowiedzialność za efekt zabiegu spoczywa na stosującym. Pestycydy zawsze należy stosować przestrzegając zasad dobrej praktyki ochrony roślin i aktualnie obowiązujących przepisów. Więcej informacji www.minrol.gov.pl
Zalecam zapoznać się również z artykułem „Stosowanie ś.o.r. łączne i w dawkach obniżonych” zamieszczonym w Poradniku Plantatora Buraka Cukrowego 1/2013, przygotowanym przez pracowników Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.