Adiuwanty do herbicydów

Herbicydy w uprawie ziemniaka


W badaniu polowym oceniono skuteczność działania herbicydów oraz ich mieszanin zastosowanych przedwschodowo na plantacji ziemniaka. Obiektem kontrolnym były poletka pielęgnowane mechanicznie, na których do wschodów przeprowadzono dwukrotne obredlanie oraz jednokrotne obredlanie z bronowaniem, a powschodowo dwukrotne obredlanie. Na pozostałych poletkach prowadzono pielęgnacje mechaniczno-chemiczną. Przedwschodowo wykonano obredlanie + bronowanie, a później zastosowano różne herbicydy lub ich mieszaniny (wykorzystane substancje czynne: chlomazon, chlomazon + linuron, pendimetalina, pendimetalina + linuron). Najwyższą skuteczność chwastobójczą odnotowano na poletkach opryskanych mieszaniną herbicydów zawierających chlomazon i linuron. Zwyżka plonu bulw na obiektach herbicydowych sięgała od 7,44 do 16,43 t/ha w porównaniu do kontroli pielęgnowanej wyłącznie mechanicznie.

więcej informacji:
Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M. 2017.  Wpływ herbicydów i ich mieszanin na plonowanie i skuteczność chwastobójczą w uprawie ziemniaka. Progress in Plant Protection (publikacja dostępna na stronie internetowej wydawnictwa w dziale Forthcoming papers)