Adiuwanty do herbicydów

Obniżanie dawek herbicydów w kukurydzy

W dwuletnim badaniu polowym porównano skuteczność chwastobójczą preparatów zawierających terbutyloazynę oraz nikosulfuron stosowanych jednorazowo w dawkach zalecanych, ze skutecznością mieszaniny terbutyloazyna + nikosulfuron w dawkach zredukowanych, którą aplikowano jednorazowo lub dwukrotnie w odstępie 7-10 dniowym*. Mieszaninę stosowano łącznie z adiuwantem Trend 90 EC, Atpolan BIO 80 EC oraz Atpolanem BIO 80 EC + azotan amonowy. Działanie terbutyloazyny oraz nikosulfuronu aplikowanych samodzielnie nie było wystarczające do efektywnego zniszczenia zbiorowiska chwastów, w którym gatunkami dominującymi były komosa biała, chwastnica jednostronna oraz samosiewy rzepaku. Wysoką skuteczność chwastobójczą uzyskano po aplikacji mieszaniny terbutyloazyna + nikosulfuron w dawkach obniżonych stosowanej łącznie z adiuwantem Atpolan BIO 80 EC, a zwłaszcza Atpolan BIO 80 EC + azotan amonowy.

źródło:
Woźnica Z., Idziak R. 2015. Wpływ obniżonych dawek herbicydów stosowanych z adiuwantami w różnych terminach na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy. Fragm. Agron. 32(2): 111–118.

* Producent pestycydu ponosi odpowiedzialność za jego nieprawidłowe działanie jedynie wówczas gdy zostanie on zastosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie. Więcej informacji na ten temat zamieszczonych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.