Adiuwanty do herbicydów

karfentrazon etylu

carfentrazone-ethyl (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd opisany w roku 1993, wprowadzony na rynek w 1997 [4]. W Polsce zarejestrowany po raz pierwszy w roku 1998 [3].

Grupa chemiczna: triazolinony

Grupa HRAC: E

Drogi wnikania do roślin: Karfentrazon etylu pobierany jest przez liście.

Działanie: Herbicyd bardzo szybko pobierany drogą dolistną, w nieznacznym stopniu przemieszczający się roślinach. Hamuje działanie enzymu oksydazy protoporfyrinogenowej (PPO), co prowadzi do zahamowania produkcji chlorofilu oraz destrukcji błon komórkowych. Pierwszymi objawami działania są występujące na liściach ciemnozielone plamy, które są skutkiem wycieku cytoplazmy do przestrzeni międzykomórkowej. Później pojawiają się nekrozy. Pierwsze symptomy działania można dostrzec już w kilka godzin po zabiegu, a po kilku dniach chwasty obumierają (dodano 18-12-2019).
Temperatura minimalna dla działania karfentrazonu to 7˚C, optymalna 10-20˚C, maksymalna 20˚C [5] (dodano 24-08-2017).

 Skuteczność chwastobójcza*:

  • Karfentrazon (dawki nie określono)
    Gatunki wrażliwe: jasnota purpurowa, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa [3].
  • Karfentrazon etylu w dawce 20 g/ha:
    Gatunki wrażliwe: jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, rdest ptasi, tasznik pospolity, tobołki polne [1].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 Przykładowe możliwości zastosowania: jęczmień jary i ozimy, pszenica jara i ozima, pszenżyto ozime, ziemniak (desykacja) (aktualizacja 08-02-2019).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 0,1-1,3 dnia w warunkach laboratoryjnych [2].
Rozkład karfentrazonu etylu prowadzony jest przez mikroorganizmy glebowe. Po aplikacji doglebowej nie ulega fotodegradacji ani ulatnianiu (dodano 08-08-2016).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50):> 5000 mg/kg [2]

Wybrane preparaty:

  • Aurora 40 WG
  • Platform 61,5 SG (+ mekoprop P)
  • Spotlight plus 060 EO

źródła:
1. Aurora 40 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R -375/2015d z dnia 18.05.2015 r.

2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 27.12.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
5.  Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.