Adiuwanty do herbicydów

Chwasty uodpornione zwiększają koszt zabiegów

Efekty ekonomiczne uprawy roślin zależą od wartości zebranego plonu oraz kosztów poniesionych na jego uzyskanie. Jednym z istotnych elementów agrotechniki, który w dużym stopniu wpływa na poziom plonowania, jest ochrona plantacji przed agrofagami, a w szczególności przed chwastami.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ocenili koszty walki z zachwaszczeniem w uprawie pszenicy ozimej w dużych obszarowo gospodarstwach rolnych, w których nie występował problem odporności chwastów na herbicydy oraz w gospodarstwach rolnych, w których zidentyfikowano biotypy uodpornione. Badanie zrealizowano na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród właścicieli gospodarstw rolnych uprawiających pszenicę ozimą w 2019 roku.

Gospodarstwa z potwierdzonymi laboratoryjnie przypadkami obecności biotypów odpornych stanowiły 7,1% wszystkich ujętych w badaniu gospodarstw. Ponadto 29% rolników na podstawie własnych obserwacji podejrzewało, że chwasty uodpornione pojawiły się ich polach.

Koszty ochrony plantacji zachwaszczonych biotypami uodpornionymi* sięgały od 296,1 zł/ha do 307,6 zł/ha, a tam gdzie obecności takich biotypów nie potwierdzono lub obserwacje plantatorów nie wskazywały na ich występowanie, wydatki na odchwaszczanie wynosiły średnio 262,2 zł/ha.

Problem z uodpornionymi chwastami pojawiał się przede wszystkim w gospodarstwach największych, gdzie częściej wykorzystywana jest uprawa uproszczona oraz monokultura, a rzadziej uprawa tradycyjna i płodozmian. Jednocześnie powszechnie stosowane są herbicydy, a rzadziej mechaniczne metody walki z zachwaszczeniem.

* plantacje na których potwierdzono lub podejrzewano obecność biotypów odpornych

źródło/więcej informacji
Głowicka-Wołoszyn R., Wołoszyn A., Stanisławska J., Kozera A., Sawinska Z. 2020
. Economic efficiency of weed control methods in winter wheat cultivation on large-scale farms. Annals of Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 22(4): 62-73.