Adiuwanty do herbicydów

Adiuwant doglebowy pozwolił obniżyć dawkę chlomazonu oraz mieszaniny chlomazon + pendimetalina

Odpowiednio dobrane adiuwanty zastosowane łącznie z herbicydami aplikowanymi doglebowo mogą korzystnie wpłynąć na skuteczność chwastobójczą zabiegu. Może to być rezultat np. ograniczenia wymywania substancji czynnej w głąb profilu glebowego lub spowolnienia tempa jej rozkładu.

W Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach przeprowadzono jednoroczne doświadczenie, którego celem była ocena skuteczności niszczenia chwastów przez preparaty zawierające chlomazon oraz mieszaninę chlomazon + pendimetalina, zastosowane z dodatkiem adiuwanta (rafinowany olej parafinowy w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi) w uprawie marchwi.

Ustalono m.in., że zastosowanie chlomazonu oraz mieszaniny chlomazonu z pendimetaliną w dawkach obniżonych o 20% z dodatkiem adiuwantu doglebowego nie zmniejszało skuteczności chwastobójczej zabiegu. Dodatek adiuwanta nie zwiększył fitotoksyczności na roślinach marchwi.

źródło/więcej informacji:
Golian J., Anyszka Z. 2021. Reakcja marchwi i chwastów na chlomazon i jego mieszaninę z pendimetaliną, stosowane z adiuwantem doglebowym Grounded. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 29: 33-46.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!

Adiuwanty do herbicydów