Adiuwanty do herbicydów

Zachwaszczenie upraw w Wielkopolsce

W województwie wielkopolskim oceniono zachwaszczenie gospodarstw rolnych o zróżnicowanej powierzchni. Badania prowadzili naukowcy z IUNG-PIB we współpracy z doradcami z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR). Oceniano skład gatunkowy zachwaszczenia oraz liczebność poszczególnych gatunków.

Okazało się, że najbardziej zachwaszczone było gatunki ozime: pszenżyto oraz pszenica. Najmniejszą liczbę chwastów odnotowano w jęczmieniu jarym oraz mieszance zbożowej.

Na objętych monitoringiem plantacjach potwierdzono obecność od 5 do 17 gatunków chwastów. Największą liczbę taksonów rozpoznano w pszenicy ozimej oraz w kukurydzy uprawianych w gospodarstwach o powierzchni >100 ha (odpowiednio 17 i 12 gatunków).

źródło/więcej informacji:
Bojarszczuk J., Podleśny J.
2019. Różnorodność segetalna w łanach roślin uprawnych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. Progress in Plant Protection 59 (2): 137-148.