Adiuwanty do herbicydów

Wpływ metali na rozkład bromoksynilu w glebie


W badaniu przeprowadzonym w warunkach kontrolowanych (komora klimatyczna) badano wpływ metali ciężkich na rozkład bromoksynilu. Ustalono, że w glebie skażonej metalami ciężkimi degradacja substancji czynnej przez pierwsze dwa tygodnie trwania doświadczenia była mniej intensywna w porównaniu do gleby nieskażonej. Jednak po 16 dniach tempo rozkładu wyrównało się i ostatecznie okresy połowicznego rozpadu (Dt50) w glebie skażonej i nieskażonej nie różniły się istotnie. Bromoksynil, zwłaszcza w obecności metali ciężkich, powodował przejściowe zahamowanie aktywności biologicznej gleby, co było przyczyną wolniejszej degradacji badanej substancji w początkowym etapie badania (największe znaczenie przy degradacji bromoksynilu ma rozkład mikrobiologiczny).

 więcej informacji:
Kalitowska O., Kucharski M. 2017. Wpływ metali ciężkich na rozkład bromoksynilu w glebie z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Progress in Plant Protection (publikacja dostępna na stronie internetowej wydawnictwa w dziale Forthcoming papers)