Adiuwanty do herbicydów

Wiedza rolników na temat integrowanej ochrony roślin

Pracownicy IOR-PIB oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2014-2015, ocenili wiedzę producentów rolnych z regionu Wielkopolski na temat integrowanej ochrony roślin.
Okazało się, że znajomość zagadnienia zależała w dużym stopniu od poziomu wykształcenia respondentów. Najszerszą wiedzą dysponowały osoby bardziej wykształcone, przy czym wiedza osób z wykształceniem średnim oraz wyższym nie różniła się istotnie. Większą znajomość metod i zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin stwierdzono także u osób młodszych oraz gospodarujących na dużym areale (powyżej 100ha). Jako preferowane źródła wiedzy na temat integrowanej ochrony rośliny ankietowani wskazali szkolenia organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego oraz fachową prasę, broszury doradcze, informatory.

więcej informacji:
Jakubowska M., Obst A., Tratwal A., Roik K., Wielkopolan B. 2016. Wiedza producentów rolnych z regionu Wielkopolski na temat integrowanej ochrony roślin w badaniach ankietowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin (w druku, dostępne online).