Adiuwanty do herbicydów

tienkarbazon metylu

thiencarbazone-methyl (angielska nazwa zwyczajowa)

 Preparat zawierający tienkarbazon metylu po raz pierwszy został zarejestrowany w roku 2008 w Rumunii [3] . W Polsce pierwsza rejestracja miała miejsce w roku 2011. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa zabiegów stosowany jest łącznie z sejfnerem*.

*sejfnerami nazywane są substancje lub preparaty, które dodaje się do środka ochrony roślin w celu wyeliminowania lub zmniejszenia fitotoksycznego działania środka ochrony roślin na gatunki uprawne.

Grupa chemiczna: triazolinony

Grupa HRAC: B

Drogi wnikania do roślin: pobierany przez liście i korzenie chwastów [2]

Mechanizm działania: Tienkarbazon metylu to inhibitor syntazy acetylomleczanowej (ALS), blokuje powstawanie aminokwasów rozgałęzionych, co uniemożliwia syntezę białek. Efektem jest zahamowanie wzrostu, a później stopniowe zamieranie chwastów.

 Skuteczność chwastobójcza*: 

  • tienkarbazon metylu 40g/ha + cyprosulfamid 40g/ha (sejfner):

Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, proso zwyczajne, psianka czarna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rosplenica perłowa, rzepień pospolity, szarłat szorstki, włośnica zielona, zaślaz pospolity [3].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: burak cukrowy (tylko w odmianach odpornych na herbicydy z grupy sulfonylomocznika), kukurydza, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto (aktualizacja 18-04-2018).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych średnio 17 dni, w warunkach laboratoryjnych 3,1-38,8 dni [1].

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50):  >2000 mg/kg [1]

Wybrane preparaty (aktualizacja 29-06-2019):

  • Adengo 315 SC (+ izoksaflutol)
  • Atlantis Star (+ mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy)
  • Capreno 547 SC (+ tembotrion)
  • Conviso One (+ foramsulfuron)
  • Huzar Active Plus (+ 2,4-D + jodosulfuron metylosodowy)
  • Maister Power 42,5 OD (+ foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy)
  • Monsoon Active (+ foramsulfuron)

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.05.2015].
2.
Maister Power 42,5 OD. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW, Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-158 /2013 z dnia 28.11.2013 r.
3.
Santel H.J. 2012. Thiencarbazone-methyl (TCM) and cyprosulfamide (CSA): a new herbicide and a new safener for use in corn. Julius-Kuhn-Archiv, 434: 499–505.