Adiuwanty do herbicydów

Skuteczniejszy zabieg doglebowy dzięki adiuwantom i RSM

W ostatnich latach opracowano i wprowadzono na rynek szereg adiuwantów przeznaczonych do stosowania z herbicydami doglebowymi. Substancje te m.in. pozwalają na bardziej równomierne pokrycie powierzchni gleby przez ciecz opryskową oraz zwiększają przenikanie herbicydu do strefy kiełkowania nasion chwastów. Rolę adiuwanta może pełnić także nawóz mineralny np. RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy). RSM ma właściwości higroskopijne i wiąże wodę z powietrza. Sprawia to, że krople cieczy opryskowej wolniej wysychają i w mniejszym stopniu zachodzi krystalizacja osadów, co zwiększa dostępność substancji czynnej dla kiełkujących i wschodzących chwastów.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzili badanie polowe, w którym ocenili wpływ adiuwanta ASM (Atpolan Soil Maxx – mieszanina rafinowanego oleju mineralnego z estrem metylowym oleju roślinnego) i G (Grounded – mieszanina rafinowanego oleju parafinowego z etoksylowanym alkoholem i kwasami tłuszczowymi) oraz RSM, na chwastobójcze działanie herbicydu (tienkarbazon metylu + izoksaflutol) stosowanego przedwschodowo w uprawie kukurydzy.

Herbicyd aplikowano samodzielnie w dawce zalecanej i obniżonej, a także w dawkach obniżonych z dodatkiem RSM (100 l/ha), ASM, G, RSM + ASM lub RSM + G. Ustalono, że preparaty AMS i G zwiększały efektywność chwastobójczą herbicydu zarówno w obecności, jak i przy braku RSM. Dodatek RSM do cieczy opryskowej również wpłynął korzystnie na skuteczność zabiegu, lecz w mniejszym stopniu niż adiuwantów. Stosowanie herbicydu w dawce pełnej oraz zredukowanej, lecz z dodatkiem adiuwantów i/lub RSM, dzięki wysokiej efektywności chwastobójczej wpłynęło korzystnie na plonowanie kukurydzy.

źródło/więcej informacji:
Idziak R., Woźnica Z., Sobczak A., Naskrent B. 2019. Wpływ adiuwantów doglebowych i RSM na skuteczność działania mieszaniny tienkarbazonu metylu z izoksaflutolem stosowanej w kukurydzy. Fragm. Agron. 36 (1): 35–44.