Adiuwanty do herbicydów

Mezotrion + nikosulfuron – wpływ dawki, adiuwantów i terminu zabiegu

W doświadczeniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oceniano wpływ dawki oraz terminu stosowania mieszaniny mezotrion + nikosulfuron (Elumis 105 OD*), z dodatkiem lub bez dodatku adiuwantów (Atpolan BIO 80 EC + saletra amonowa), na efektywność odchwaszczania kukurydzy. Gatunkami dominującymi na plantacji były: komosa biała, rdestówka powojowata, fiołek polny, tasznik pospolity i chwastnica jednostronna. Mieszanina mezotrion + nikosulfuron zastosowano jednokrotnie w dawce zalecanej (75 + 30 g/ha) w fazie 3-5 liści kukurydzy, zniszczyła efektywnie wszystkie chwasty dominujące. Po obniżeniu dawki o 25% lub 50%, w niewystarczającym stopniu wyeliminowane zostały: rdestówka powojowata, fiołek polny i chwastnica jednostronna. Dodatek adiuwantów do dawek zredukowanych podniósł efektywność zabiegu. Skuteczność dawki obniżonej o 25% była wówczas zbliżona do skuteczności dawki pełnej (stosowanej bez adiuwantów), natomiast w przypadku dawki zredukowanej o 50%, zniszczona w niewystarczającym stopniu została tylko rdestówka powojowata.

Dwukrotny zabieg (w fazie chwastów od liścieni do 1. pary liści, powtórzony po kolejnych wschodach chwastów) mieszaniną mezotrion + nikosulfuron w dawkach zredukowanych o 50% i 75% z dodatkiem adiuwantów, pozwolił skutecznie wyeliminować wszystkie gatunki dominujące i uzyskać wysoką opłacalność odchwaszczania (najwyższy plon).

więcej informacji:
Idziak R., Woźnica Z. 2016. Wpływ dawki oraz terminu stosowania mieszaniny mezotrionu z nikosulfuronem i adiutantami na efektywność odchwaszczania kukurydzy. Fragm. Agron. 33(1): 30-37.

* Producent pestycydu ponosi odpowiedzialność za jego nieprawidłowe działanie jedynie wówczas gdy zostanie on zastosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie. Więcej informacji na ten temat zamieszczonych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.