Adiuwanty do herbicydów

Łubin w towarzystwie żyta lepiej konkuruje z chwastami

Pośród roślin bobowatych wysoką produkcją zielonej masy wyróżnia się łubin wąskolistny. Niestety gatunek ten łatwo ulega zachwaszczeniu, a walka z chwastami w jego łanie, m.in. ze względu na  niewielką liczbę dostępnych herbicydów, nie jest łatwa. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zachwaszczenia łubinu jest uprawa tej rośliny w siewie mieszanym ze zbożami.

W doświadczeniu polowym przeprowadzonym przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oceniono zachwaszczenie i plonowanie mieszanek łubinu wąskolistnego i żyta jarego. Oba gatunki wysiewano w siewie czystym oraz w mieszankach o proporcjach 75% (łubin) + 25% (żyto), 50% + 50%, 25% + 75%. W badaniu uwzględniono dwa terminy zbioru: faza kwitnienia łubinu,  faza płaskiego zielonego strąka łubinu.

W największym stopniu zachwaszczony okazał się łubin uprawiany w siewie czystym, a w najmniejszym żyto również uprawiane w siewie czystym. W przypadku mieszanek najmniejszą liczbę oraz masę chwastów odnotowano przy proporcjach komponentów 50% + 50% oraz 25% (łubin) + 75% (żyto) zebranych w momencie kwitnienia łubinu. Najwyższy plon świeżej masy (średnio 41,7 t/ha) uzyskano z poletek na których uprawiano łubin z żytem w proporcjach 50% + 50%. Plon zebrany z pozostałych obiektów badawczych był istotnie niższy, lecz większy niż łubinu uprawianego w siewie czystym.

więcej informacji:
Płaza A., Gąsiorowska B., Cybulska A., Rzążewska E., Górski R.
2018. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 58(4): 241-246.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)