Adiuwanty do herbicydów

Łączna aplikacja herbicydu z regulatorem wzrostu w jęczmieniu

Stosowanie mieszanin agrochemikaliów pozwala rolnikowi zredukować liczbę zabiegów, co obniża koszty robocizny i paliwa, usprawnia organizację prac w gospodarstwie i jest korzystne dla środowiska glebowego (mniejsza liczba przejazdów ciągnika to mniejsze ugniatanie gleby). Przed wykonaniem takiego zabiegu niezbędna jest jednak wiedza czy konkretne produkty można ze sobą połączyć.

Naukowcy z IUNG-PIB we Wrocławiu przeprowadzili badanie polowe, którego celem była ocena możliwości łącznego stosowania wybranych herbicydów i regulatorów wzrostu w uprawie jęczmienia jarego (odmiana Conchita).  Wykorzystano środki chwastobójcze zawierające fluroksypyr oraz kombinację florasulam + aminopyralid, które aplikowano łącznie z regulatorami wzrostu – trineksapakiem etylu oraz chlorkiem chlormekwatu. Każdą kombinację  zastosowano w dwóch terminach: 1. w fazie pełni krzewienia oraz 2. w fazie 1-go kolanka jęczmienia jarego. W doświadczeniu uwzględniono również obiekty z rozdzielną aplikacją herbicydów i regulatorów wzrostu. W takich przypadkach najpierw stosowano środek chwastobójczy (krzewienie jęczmienia), a następnie poletka opryskano bioregulatorami (w fazie 1 kolanka jęczmienia).

Wykorzystane w doświadczeniu mieszaniny były selektywne dla jęczmienia jarego. Skuteczność chwastobójcza zabiegów zależała od zachwaszczenia poletek oraz terminu prowadzenia oprysku. Gatunki średnio wrażliwe na badane herbicydy były niszczone w słabym stopniu, gdy mieszaniny z regulatorami wzrostu aplikowano w późniejszym terminie. Najefektywniejsza w skracaniu źdźbeł okazała się mieszanina florasulam + aminopyralid zastosowana łącznie z chlorkiem chlormekwatu w fazie krzewienia. Wykazano również korzystny wpływ zastosowanych środków na plon ziarna jęczmienia jarego, niezależnie od sposobu aplikacji oraz terminu przeprowadzenia zabiegu. Najwyższe wzrosty plonu (12–18%) zaobserwowano dla mieszanin każdego z badanych herbicydów stosowanych z trineksapakiem etylu w fazie krzewienia jęczmienia.

źródło/więcej informacji:
Kieloch R., Marczewska-Kolasa K. 2021. Możliwość łącznego stosowania herbicydów z regulatorami wzrostu w uprawie jęczmienia jarego. Progress in Plant Protection 61(4): 290-296.

 W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!