Adiuwanty do herbicydów

Jak nawożenie i płodozmian wpływają na zachwaszczenie pszenżyta

Rezygnacja z płodozmianu, wprowadzanie uproszczeń uprawowych oraz stosowanie wyłącznie nawożenia mineralnego to niektóre z czynników, które mogą sprzyjać wzrostowi zachwaszczenia pól uprawnych.

W Wydziałowej Stacji Doświadczalnej SGGW w Skierniewicach przeprowadzono badanie, w którym oceniono wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego (Ca, CaPK, CaPN, CaKN, CaNPK, NPK) i następstwa roślin na zachwaszczenie łanu pszenżyta jarego oraz na różnorodność gatunkową chwastów.

W pszenżycie uprawianym w zmianowaniu występowało od 8 do 19 gatunków chwastów (taksonem dominującym była włośnica sina). W monokulturze skład gatunkowy był uboższy – odnotowano od 6 do 8 taksonów (najliczniej występowały włośnica sina, miotła zbożowa oraz chaber bławatek). W monokulturze stwierdzono znacząco wyższą biomasę chwastów oraz nieco wyższą ich liczebność. Ustalono, że nawożenie miało mniejszy wpływ na zachwaszczenie niż następstwo roślin. Najbardziej zachwaszczony łan zaobserwowano w monokulturze nawożonej CaPK, a najmniej zachwaszczony w zmianowaniu nawożonym CaNPK.

źródło/więcej informacji
Suwara I, Masionek M., Wysmułek A., Ciesielska A., Gozdowski D. 2019. Zachwaszczenie pszenżyta jarego w zmianowaniu i monokulturze w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego. Fragm. Agron. 36 (1): 67-77.