Adiuwanty do herbicydów

Herbicyd i biostymulator to dobre rozwiązanie dla ziemniaka?

Ziemniak, ze względu na początkowo powolny wzrost oraz uprawę w szerokiej rozstawie rzędów, należy do roślin szczególnie łatwo ulegających presji chwastów. Straty plonu bulw na silnie zachwaszczonych i niechronionych polach mogą sięgać nawet 80%. Ponadto, chwasty utrudniają zbiór i obniżają jakość zebranego plonu. Dlatego cały czas poszukiwane są nowe, bardziej efektywne, metody pielęgnacji plantacji ziemniaka.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oceniono wpływ różnych sposobów pielęgnacji z zastosowaniem bioregulatorów wzrostu i herbicydu na zachwaszczenie trzech wczesnych odmian ziemniaka jadalnego.

Na pierwszym obiekcie (kontrola) prowadzono pielęgnację mechaniczną przed i po wschodach ziemniaka*. Na drugim i trzecim obiekcie pielęgnację mechaniczną prowadzono do wschodów, a po wschodach stosowano dwa różne biostymulatory. Na czwartym obiekcie pielęgnację mechaniczną prowadzono do wschodów, tuż przed wzejściem roślin zastosowano herbicyd (s.cz. chlomazon + metrybuzyna), a po wschodach biostymulator. Na obiekcie piątym pielęgnację mechaniczną prowadzono do wschodów, a tuż przed wzejściem roślin zastosowano herbicyd (s.cz. chlomazon + metrybuzyna).

Najmniejsze zachwaszczenie odnotowano na poletkach gdzie stosowano herbicyd lub herbicyd i biostymulator. Na stopień zachwaszczenia wpływ miały również cechy genetyczne odmian ziemniaka. Najbardziej konkurencyjna okazała się odmiana Bellarosa, której części nadziemne rozwijały się intensywnie i zahamowały wzrost chwastów. Stosowanie bioregulatorów wzrostu (obiekt nr 2 i 3) przyczyniło się wzrostu zachwaszczenia w porównaniu do obiektu kontrolnego, pielęgnowanego wyłącznie mechanicznie.

*do wschodów 1 raz obredlanie + 1 raz obredlanie połączone z bronowaniem + 1 raz obredlanie, a po wschodach 2-krotne obredlanie

źródło/więcej informacji
Baranowska A., Mystkowska I., Zarzecka K. 2018. Zachwaszczenie łanu ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w warunkach stosowania biostymulatorów i herbicydu. Progress in Plant Protection 58(4): 275–281.