Adiuwanty do herbicydów

Chwasty w uprawie kukurydzy na Pogórzu Cieszyńskim

Kukurydza jest ważną rośliną uprawną na Pogórzu Cieszyńskim, wysiewaną zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Zwiększająca się powierzchnia upraw, jak i częstsze pojawianie się tego gatunku na tym samym polu, sprzyja występowaniu chwastów towarzyszącym jej uprawom.

W latach 2012–2018 na polach Pogórza Cieszyńskiego (26 miejscowości w 7 gminach) obsianych kukurydzą przeprowadzono badania mające na celu określenie występujących gatunków chwastów oraz zespołów segetalnych. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonano stosując metodę Brauna-Blanqueta, z zastosowaniem zalecanych parametrów i współczynników (stopień występowania, ilościowość, pokrycie).

W kukurydzy stwierdzono występowanie 124 gatunków chwastów z przewagą gatunków z klas niezwiązanych z zespołami segetalnymi. Taksony klasy Stellerieta mediae stanowiły 44% ogółu gatunków chwastów. Chwastom segetalnym towarzyszyły taksony innych klas fitosocjologicznych (55%), wśród których dominowały gatunki zbiorowisk łąkowych klasy Molinio-Arrhenatheretea i Artemisietea vulgaris, prezentujące gatunki ruderalne oraz nieliczne gatunki innych klas, w tym Agropyron-intermedio repentis, Bidentetea tripartiti, Isoëto-Nanojuncetea, Quercofagetea, Rhamno-Prunetea i Trifolio-Geranietea sanguinei.

Pośród chwastów potwierdzono obecność gatunków zagrożonych i ustępujących z upraw rolniczych np. blekotu pospolitego polnego (A. cynapium subsp. agrestis) oraz kiksji oszczepowatej (K. elatine).

źródło/więcej informacji:
Chwastek E., Idziak R., Waligóra H. 2020. Bioróżnorodność zbiorowisk chwastów w uprawie kukurydzy na Pogórzu Cieszyńskim. Progress in Plant Protection 60 (4): 290-298.