Adiuwanty do herbicydów

Biostymulator może zmniejszyć skuteczność herbicydu

Zadaniem biostymulatorów jest m.in. wspomaganie procesów życiowych roślin, co może wpłynąć korzystnie na wysokość oraz jakość uzyskanego plonu. Niektóre preparaty tego typu stosowane są w celu łagodzenia skutków stresów na jakie narażone są gatunki uprawne (takimi stresem może być np. zabieg środkiem ochrony roślin).

W dwuletnim badaniu polowym zrealizowanym w województwie podlaskim oceniono wpływ biostymulatora humusowego stosowanego samodzielnie oraz w kombinacji z herbicydem na zachwaszczenie, plonowanie i parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej odmiany Mandaryna. W doświadczeniu wykorzystano herbicyd (H) zawierający sulfosulfuron oraz biostymulator na bazie kwasów humusowych (S) w układzie: H, S, H + S. Herbicyd stosowano w fazie BBCH 31, a biostymulator w fazach BBCH 32, 47, 69-71.

W przypadku użycia biostymulatora bez ochrony herbicydowej (S), dostrzeżono wzrost biomasy chwastów. W sezonie z niedoborem opadów wpłynęło to niekorzystnie na poziom zebranego plonu. Na obiekcie, gdzie wykonano zabieg herbicydowy w połączeniu z biostymulatorem (H + S), odnotowano niższą efektywność chwastobójczą – średnio od 12 do 42% w odniesieniu do masy chwastów, a także o 18% (wyłącznie w pierwszym roku badań) w przypadku ich liczby. Nie zaobserwowano istotnego wpływu biostymulatora na jakość ziarna (białko, skrobia, wskaźnik sedymentacyjny Zelenyego). W pierwszym roku badań najwyższy plon uzyskano po aplikacji herbicydu (H), a w drugim po aplikacji herbicydu z biostymulatorem (H + S).

źródło/więcej informacji:
Łozowicka B., Konecki R., Iwaniuk P., Drągowski W., Rusiłowska J., Pietraszko A., Snarska K. 2019. Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe plonu pszenicy jarej. Progress in Plant Protection 59(4): 258-264.