Biostymulator może zmniejszyć skuteczność herbicydu

Zadaniem biostymulatorów jest m.in. wspomaganie procesów życiowych roślin, co może wpłynąć korzystnie na wysokość oraz jakość uzyskanego plonu. Niektóre preparaty tego typu stosowane są w celu łagodzenia skutków stresów na jakie narażone są gatunki uprawne (takimi stresem może być np. zabieg środkiem ochrony roślin).

W dwuletnim badaniu polowym zrealizowanym w województwie podlaskim oceniono wpływ biostymulatora humusowego stosowanego samodzielnie oraz w kombinacji z herbicydem na zachwaszczenie, plonowanie i parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej odmiany Mandaryna. W doświadczeniu wykorzystano herbicyd (H) zawierający sulfosulfuron oraz biostymulator na bazie kwasów humusowych (S) w układzie: H, S, H + S. Herbicyd stosowano w fazie BBCH 31, a biostymulator w fazach BBCH 32, 47, 69-71.

W przypadku użycia biostymulatora bez ochrony herbicydowej (S), dostrzeżono wzrost biomasy chwastów. W sezonie z niedoborem opadów wpłynęło to niekorzystnie na poziom zebranego plonu. Na obiekcie, gdzie wykonano zabieg herbicydowy w połączeniu z biostymulatorem (H + S), odnotowano niższą efektywność chwastobójczą – średnio od 12 do 42% w odniesieniu do masy chwastów, a także o 18% (wyłącznie w pierwszym roku badań) w przypadku ich liczby. Nie zaobserwowano istotnego wpływu biostymulatora na jakość ziarna (białko, skrobia, wskaźnik sedymentacyjny Zelenyego). W pierwszym roku badań najwyższy plon uzyskano po aplikacji herbicydu (H), a w drugim po aplikacji herbicydu z biostymulatorem (H + S).

źródło/więcej informacji:
Łozowicka B., Konecki R., Iwaniuk P., Drągowski W., Rusiłowska J., Pietraszko A., Snarska K. 2019. Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe plonu pszenicy jarej. Progress in Plant Protection 59(4): 258-264.