Adiuwanty do herbicydów

13 nowych herbicydów w rejestrze


Auksendy 300 SL
– środek zawierający chlopyralid, przeznaczony do niszczenia chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli.

Bantux 500, Butisan S –  produkty zawierające metazachlor, przeznaczone do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Boxer Evo EC, Jura EC – zawierają diflufenikan i prosulfokarb, przeznaczone są do niszczenia rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym.

ChwasTech Turbo 340 SL – zawiera MCPA i dikambę,  przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, owsie, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.

Galistop 200 EC, Hudson 200 EC (nowe zezwolenie) – zawierają fluroksypyr-meptyl, przeznaczone są do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.

Monosate G – zawiera glifosat w postaci soli izopropyloaminowej, stosowany przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego (zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja); po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska); w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo.
Środka ochrony roślin Monosate G nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Roundup PowerMax 720 – zawiera glifosat w formie soli amonowej, stosowany na polach uprawnych przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych; na ścierniskach, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych; na ugorach i odłogach; w szkółkach leśnych, młodnikach, uprawach leśnych z wielolatkami różnych gatunków; terenach nieużytkowanych rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe).
Nie stosować środka w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Springbok Duo – produkt zawiera metazachlor i dimetenamid-P, przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Taifun Hobby 360 SL – zawiera glifosat w postaci soli izopropyloaminowej, stosowany w ogrodach działkowych i przydomowych, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych;  na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogrodu działkowego lub przydomowego); w uprawie drzew owocowych i krzewów ozdobnych; na wybranych terenach nieużytkowanych rolniczo.
Środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Targa Max 10 EC – środek zawiera chizalofop-P-etylowy, przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym (plantacje produkcyjne), ziemniaku, rzepaku ozimym, marchwi.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 07-08-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.