blekot pospolity

Baldach blekotu pospolitego (foto. Krzysztof Ziarnek – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1674676 (dodano 11-05-2018)).

Aethusa cynapium L.
Nazwa angielska: fool’s parsley
Rodzina: selerowate (Apiaceae), dawniej: baldaszkowate (Umbelliferae)

Wygląd, cechy szczególne: Osiąga od 10 do 120cm wysokości. Łodyga obła, często niebiesko kreskowana, rozgałęziona, połyskująca. Liście w zarysie trójkątne, podwójnie lub potrójnie pierzaste, błyszczące – również od spodu. Kwiatostanem jest baldach o 10-20 szypułkach. Owoce to rozłupnie rozpadające się na 2 rozłupki.

Wyróżnia się 3 podgatunki blekotu pospolitego*:

  • agrestis o łodydze kanciastej, dorastający przeciętnie 5-20cm wysokości (głównie uprawy, miejsca ruderalne)
  • cynapium o łodydze bruzdkowanej, wiotkiej, osiągający 30-80cm (miejsca ruderalne, ogrody)
  • cynapioides, o wysokości ponad 90cm, o łodydze co najwyżej słabo bruzdkowanej i owoszczonej (zarośla, skraje lasów).

*na podstawie Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. II, popr. i unowocześnione. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 814 ss.

 Okres kwitnienia: czerwiec-wrzesień (październik)

Cykl życiowy, biologia: Blekot pospolity jest rośliną jednoroczna jarą. Przeciętnie produkuje 500-600 nasion.

Występowanie, szkodliwość: Gatunek niezbyt częsty na polach uprawnych, zachwaszcza głównie uprawy szerokorzędowe, sady.

Na Dolnym Śląsku blekot jest rośliną z tendencją do spadku liczby stanowisk (dotyczy podgatunku  agrestis), co można tłumaczyć intensyfikacją rolnictwa [1] (dodano 31-10-2017).

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: petoksamid, rimsulfuron.

Ciekawostki: Angielską nazwę blekotu „fool’s parsley” tłumaczymy jako „pietruszka głupców”, co nawiązuje do podobieństwa obu gatunków i częstych pomyłek w identyfikacji. Roślina trująca.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Proćków J., Faltyn A., Jarzembowski P. 2011. Aethusa cynapium subsp. agrestis (Apiaceae)  stan aktualny i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca, Supplementum 1: 35-37.